Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu

TÜZÜK

MADDE  1. KURULUŞ VE AMAÇ
Yürürlükteki T.C Yasaları ile bu tüzük  hükümleri uyarınca, Türkiye Mutfağını araştırmak, Türkiye Mutfak kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak Aşçılar arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmak üzere;

TÜRKİYE AŞÇILAR VE ŞEFLER FEDERASYONU
Adını taşıyan bir federasyon kurulmuştur. Kısa adı  TAŞFED  olup,
TÜRKİYE AŞÇILAR VE ŞEFLER FEDERASYONU, aşağıdaki maddelerde ”FEDERASYON” kısa adı ile anılmıştır.

MADDE  2. MERKEZ
Federasyonun Merkezi İstanbul’dur.Adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE  3. KURUCU DERNEKLER VE TEMSİLCİLERİN ADLARI
 1- Yaşar Yalçın Manav, Mutfak Profesyonelleri Derneği Temsilcisi
2- Tolga Özkaya, Genç Aşçılar Derneği Temsilcisi
3- Eyüp Kemal Sevinç, Avrasya Aşçılar Derneği Temsilcisi
4- Sebahattin  Güney, İstanbul Aşçılar Derneği Temsilcisi
5- Ramazan Bingöl, Tüm Rest.Lok.Ve Ted. Derneği Temsilcisi

MADDE  4. FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ
Laik ,demokratik ,çağdaş ,sosyal ve hukukun üstünlüğü.Gibi Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini korumak, fikir ve hizmetler üretmektir.
4.1 Üye dernekler arasında yardımlaşma ,işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek.
4.2 Gelişmesine olanak sağlayacak yasal ve fiziki yapılaşmanın başlatılmasına, üye derneklerin  buralarda üstlenecekleri yükümlülük ve sorumlulukların belirlenmesinde etkin olmak.
4.3 Amacına ulaşmak için özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek arayıp bulmak, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve sonuçlandırmak.
4.4 Güçlenmek için, üye derneklerin kendilerine üye olmayan ancak sorunu bulunan kapılarını açarak dernek üyeliğine zorlanmadan özendirilmelerini ortak politika haline getirmek.
4.5 Aşçıların yasal bir diploma veya sertifikaya sahip olabilmeleri için her türlü ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere;
a- Her türlü ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre, sempozyum, panel, temsil, gezi, festival, fuar, konser, sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir.
b- İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir.
c- Üyeleri yada uzman kişi  veya kuruluşlar aracılığıyla araştırma ve incelemeler yaptırabilir ve bunları uygun yayın araçlarıyla yayınlayabilir. İlgili kuruluşlar düzeyinde takip eder.
d- Süreli veya süresiz yayınlar ile görsel medya da programlar yapabilir.
e- Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bu tür kuruluşlara katkıda bulunabilir.
f- İktisadi işletmeler kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, ulusal ve uluslar arası dernek, federasyon vs. kurabilir veya kurulu olanlara katılabilir.
g- Yardım Toplama Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat cercevesinde yardım ve bağış toplayabilir, alabilir ve verebilir, şarta bağlı olan veya olmayan vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufları kabul edebilir.
h- 5072 sayılı kanunun Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Mutfağı ve Aşçılarının ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, Mutfak ve Aşçılık tarihinin ve kültürel yapısının araştırılması, öğretilmesi gibi konularda projeler üretmek bu projeler için yurt içi ve yurt dışında ekonomik kaynak yaratmak, yurt içi, yurt dışı kuruluşlardan kredi ve bağış alabilir. Federasyonun dışında var olan projelere katılabilir ve kaynak aktarabilir.
i- Amac ve hizmet konularının gerekli kıldığı sair her türlü faaliyetlerde bulunabilir.
j- Dernekler Kanunu 12. maddede tanımlanan ‘sandık’ kurabilir.
k- Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube acabilir, yurtdısında dernek, federasyon ve üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek, federasyon veya kuruluşlara katılabilir, veya yurt dışında kurulmuş dernek, federasyon veya kuruluşlara katılabilirler.

MADDE  5. ÜYE OLMA HAKKI
Kuruluş amacı Federasyonun amaclarına uygun olan 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümlerini yerine getirmiş her dernek, kendi Genel Kurulunda alacağı katılma kararı ile federasyona üye olmak için başvurabilir.

MADDE 6. ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ
Üye olabilme özelliklerine sahip her dernek kendi Genel Kurul’unda aldığı katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak Federasyona üye olmak üzere başvurur. İki defa federasyondan çıkan veya çıkarılan derneklerin başvuruları dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu yapacağı ilk toplantıda inceleyerek kabul veya reddini kesin karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi derneğe bildirilir. Üyeliği kesinleşen dernek Federasyonun Ana Tüzügünü kabul etmiş sayılır.

MADDE 7. ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte Federasyona giriş ücreti ile o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi Genel Sekereterlikçe bildirilir.
Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dernek, üye kayıt defterine kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanmış olur.

MADDE 8. ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Üyelik, Federasyondan çıkma, çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi ile sona erer.
8.1 Üyelikten Çıkma: Üyeler kendi Genel Kurullarında üyelikten ayrılma kararı alabilirler. Genel Kurul kararının Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile birlikte o yıla ait edimleri yerine getirmek şartıyla dernegin üyeliği sona erer.
8.2 Üyelikten Çıkarılma: Federasyon üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
Federasyonun çalışmalarına  ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınmak, verilen görevleri yapmamak, Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak.
Federasyon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak. Aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak.
8.3 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtirazı: Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikayet üzerine veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da aldıktan sonra kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunlugu ile verir.
Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere15 gün içinde Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurulda itiraz edebilir.İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

MADDE 9. UYELİK ÇESİTLERİ
9.1 Asli Üyelik: Bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.
9.2 Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, aşçılığın gelişmesi için çaba sarfetmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olmayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok 2 (iki ) yıl süreli olmak koşuluyla Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir unvandır.
Genel Kurul Toplantılarına: Onursal üye tüzel kişiler iki temsilci gönderebilirler. Onursal üye gerçek kişiler ise kendileri katılabilirler.
Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 10. FEDERASYONUN ORGANLARI
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme  Kurulu

MADDE 11. GENEL KURUL
Genel Kurul Federasyonun en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul yıllık aidatını ödemiş ve Federasyona hiçbir şekilde borcu olmayan asil üyelerin kendi Yönetim Kurulu üyeleri ve /veya asli üyeleri arasından görevlendirecekleri 5 temsilcinin katılımı ile teşekkül eder. Temsilciler, üyelerin Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmiş olmak zorundadır.
Her üyenin Federasyon Genel Kuruluna gönderdigi 5 temsilci ile Federasyonun Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarında o dönem görev almış temsilciler, dönem sonunda Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.
Üyelerin Yönetim Kurullarınca görevlendirilmiş Temsilcileri Federasyon Genel Kurulunda vekil veya yedekleri ile temsil edilemezler.

MADDE 12. GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul, Federasyon Merkezinin bulundugu yerde iki yılda bir Subat ayında mali işleri görüşmek ve süreleri  dolan dernek organlarının seçimi için olagan olarak toplanır. Federasyon ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördügü ya da Genel Kurulu oluşturan üye temsilcileri sayısının 5’te (beş ) birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

MADDE 13. GENEL KURUL TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan temsilcilerin listesini düzenler.Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş)önceden günü, saati, yeri ve toplantı gündemi yerel bir gazete ve elektronik posta yolu ile ilan edilmek üzere toplantıya çagrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının nerede hangi gün ve saatte yapılacağı aynı ilanda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman 1 (bir) haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı tarihinden en az 15(on beş) gün önce bir yazı ile valiliğe bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üye ve temsilcileri gösteren liste eklenir.

MADDE 14. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye temsilcilerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır.
İkinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın, katılan temsilcilerle açılır. Katılan temsilcilerin üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, toplantıya katılan temsilcilerin salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak Federasyonun fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda 5253 sayılı Dernekler Yasasına ilişkin esaslara uyulur.

MADDE 15. TOPLANTI  USULU
Genel Kurul toplantısına katılacak temsilciler, kimlik kartlarını gösterip Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Genel Kurulun açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.
Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

MADDE 16. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
16.1 Federasyon organlarını seçmek.
16.2 Federasyon Tüzüğünü değiştirmek.
16.3 Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşmek, faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra etmek.
16.4 Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek. Yıllık aidat ve üye girişlerin miktarını saptamak.
16.5 Federasyonun ulusal ve uluslar arası bir konfederasyona katılmasına veya konfederasyondan ayrılmasına karar vermek.
16.6 Gerektiğinde Federasyona taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde federasyon lehine veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.
16.7 Ulusal ve uluslararası yardım ve kredi kuruluşlarından yardım ve kredi almak için yönetim kurulunu yetkilendirmek.
16.8 Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itirazların karara bağlamak.
16.9 Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek.
16.10 Yasada ve Tüzükte Genel Kurula verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 17. ADAYLARIN BİLDİRİMİ
Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanının oluşmasından hemen sonra Federasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları  divan başkanlığına sunulur.
Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını Federasyon mühür’ü ile onaylayıp imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir. Divan Başkanlığının, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler, Divan başkanlığınca toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 18. OY VERME İŞLEMİ
Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için, Başkanlık divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur.
Oy kullanacak üye, kimliğini ve Genel Kurula  giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Üye, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan, Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanının imzasını taşıyan zarflardan birine, ”Başkan” ve”Kurullar”a ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar. Oyunu kullanan üye, listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır.
Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler geçerlidir. Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

MADDE 19. OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI
Oylar verildikten sonra; oy kullanan üye sayısı, listedeki imzalarla karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa, durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış üyelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar yok edilir.
Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Federasyon Başkanı’na teslim edilir.

MADDE 20. SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Aday olmuş her temsilci, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

MADDE 21. İDAREYE BİLDİRME
Genel  Kurul  toplantısında Yönetim ve Denetleme kurullarına seçilen asli ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, işi ve adresi toplantıyı izleyen otuz gün içinde Valiliğe yazılı olarak bildirilir.

MADDE 22. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, temsilciler arasından iki yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 1 (bir ) Başkan ile
15 ( onbeş )asli ve 7 (yedi ) yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir ikinci Başkan, bir Genel sekreter, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.
İstifa eden Başkan veya Yönetim kurulu üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.
Asli üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.
Başkanlığın boşalması halinde yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar İkinci Başkan bu görevi yürütür.

MADDE 23. YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA USULÜ
Yönetim Kurulu, Federasyon işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanarak yedi gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurur. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplantılarını Federasyon Başkanı, bulunmadığı takdirde İkinci Başkan yönetir.
Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

MADDE 24. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
24.1 Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
24.2 Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
24.3 Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
24.4 Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon  lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
24.5 Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
24.6 Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
24.7 Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
24.8 Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
24.9 Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
24.10 Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
24.11 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 25. YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI
Her ne sebeple olursa olsun, Başkan dahil Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda: Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 26. FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI
Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için Başkan veya İkinci Başkan ile birlikte hareket etmek koşuluyla herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir.
Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.  Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan çekle yapılır.
Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli, önlemleri alır.
Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıtları düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

MADDE 27. DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca iki yıllık görev süresi için, hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş 3 (üç ) asli ve 3 (üç )yedek üyeden oluşur.

MADDE 28. DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.
Bu amaçla Denetleme Kurulu;
28.1 Kasayı  sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler.
28.2 Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulunu  uyarır.
28.3 Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.
28.4 Denetleme sonuçların göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
28.5 Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.
28.6 Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder.
28.7 Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
28.8 Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
28.9 Denetleme sonunda usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

MADDE 29. TEMSİLCİLİK AÇILMASI
Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, Federasyon genel kurullarında temsil edilmezler.

MADDE 30. BÜTÇE
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul’ca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle 1 (bir ) yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcamada bulunamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ”ek bütçe” ile mümkündür.

MADDE 31. FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI
31.1 Giriş ödentisi ve üye aidatı.
Federasyona üye olmak isteyen her dernek 350 Euro karşılığı YTL giriş bedeli öder.
Üye Dernekler ayrıca Federasyona Genel Kurulun ait olduğu yıla ilişkin 360 Euro karşılığı YTL yıllık aidatı o yılın 31 Mart  tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
31.2 Sosyal ve konser kongre ve fuarcılık vs. gibi etkinliklerden elde edilecek gelirler.
31.3 Dergi, yazılı ve görsel medya, kitap ve reklam gelirleri.
31.4 Sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflar ile elde olunacak bağışlar ve yardımlar.
31.5 Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
31.6 Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler.
31.7 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.
31.8 Ulusal ve Uluslararası yardım ve kredi kuruluşlarından yardım ve borç alacağı gibi işçi ve işveren sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.
31.9 Federasyon Genel Kurulundan yetki almak koşulu ile iç ve dış finans kuruluşlarından yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir.
31.10 Diğer gelirler.

MADDE 32.  DEFTERLER  VE  MUHASEBE
Yönetim Kurulu  belgelerine dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

TUTULACAK  DEFTAERLER :
a- Yevmiye defteri,
b- Defteri  kebir,
c- Bilanço defteri,
d- Kasa defteri,
e- Karar defteri,
f- Üye kayıt ve sicil defteri,
g- Gelen giden evrak defteri,
h- Demirbaş defteri ile Yönetim Kurulunca tutulmasına karar verilen diğer defterleri tutar.
ı-  Envanter Defteri,
i-  Alındı belgesi kayıt defteri.
Federasyon gelirleri alındı bilgileri ile toplanır ve giderleri harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Alındı belgesi yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak hazırlanır. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar yerel en büyük mülki idare amirine onaylatılır.

MADDE 33. SÖZLEŞMELER
Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılan tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

MADDE 34. TÜZÜK  DEĞİŞİKLİĞİ
34.1 Tüzük değişiklik teklifleri Yönetim Kurulunca veya Genel Kurul’a katılma hakkı olan onda biri tarafından yapılabilir.
34.2 Değişiklikler Genel Kurul’a katılan temsilcilerin salt çoğunluğu ile kabul edilir. Fesih ve katılma kararları için genel kurula katılan temsilcilerin 2/3 çoğunluğu gerekir.
34.3 Tüzük değişikliği 30 gün içinde Valiliğe bildirilir.

MADDE 35. GELİR VE GİDER İLE BORÇLANDIRMADA USUL
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 36. MADDE İÇ DENETİM
Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim  Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 37. İÇ YÖNETMELİK
Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

MADDE 38. AMBLEM VE FORS
Federasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul karar verir. Üyeler kendi amblem ve forslarının yanında Federasyon amblem ve forsunu da kullanırlar.

MADDE 39. FESİH VE TASFİYE
Genel Kurul, Federasyonun fesih ve tasfiyesine en az 2/3 oy çokluğu ile karar verebilir. Fesih halinde para ve malvarlığı Türkiye Eğitim Vakfı ( TEV ) devredilmesine Genel Kurul karar verir.

MADDE  40. ATIF
Bu tüzükte açıklık olmayan konularda 5253 sayılı Dernekler Yasası , Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 41. YÜRÜRLÜK
Bu tüzük kurucu üye dernekler tarafından imzalanarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

GEÇİCİ   MADDE  1.
Madde  1. İlk Genel Kuruluna kadar görev yapacak Kurullar aşağıda  belirtilmiştir.
1- Başkan Yaşar  Yalçın  Manav, Mutfak Profesyonelleri Derneği Temsilcisi
2- Tolga Özkaya , Genç Aşçılar Derneği Temsilcisi
3- Eyüp Kemal Sevinç ,Avrasya Aşçılar Derneği Temsilcisi
4- Sebahattin Güney , İstanbul Aşçılar Derneği Temsilcisi
5- Ramazan  Bingöl , Tüm Rest. Lok. Ve Ted. Derneği Temsilcisi

Menü